სკოლის შესახებ

სკოლის შესახებ (8)

შეფასების სისტემა - ნახვა
მისამართი: ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის ქუჩა 98 ტელეფონი: 0 (431) 23-21-31 ; 571 84-90-90 ელ.ფოსტა: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
სკოლის მისიასკოლის მისიასკოლის მისიასკოლის მისიასკოლის მისიასკოლის მისია
დანართი № 1 ა(ა)იპ საერთაშორისო ასოციაცია „ინტელექტთან“ არსებული II-III საფეხურის კერძო სკოლა „ინტელექტი“ დამტკიცებულია სკოლის დირექტორის 2016 წლის 12 სექტემბრის…
სკოლა „ინტელექტის“ მიზანი მოსწავლის ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მქონე, თავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნა; მოსწავლის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების…
სკოლა „ინტელექტის“ მისია საგანმანათლებლო საქმიანობა წარმართოს საქართველოს სახელმწიფოს და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნების საფუძველზე და აღზარდოს მაღალი გონებრივი და ფიზიკური…
  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98