კერძო სკოლა "ინტელექტი"

წმინდა ადგილების მოლოცვა..

სკოლის წარმატებული მოსწავლეები

"ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავისადაო"

  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98