"ყმაწვილი უნდა სწავლობდეს საცნობლად თავისადაო"
სკოლის წარმატებული მოსწავლეები
წმინდა ადგილების მოლოცვა..
  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98