სკოლა „ინტელექტის“ მიზანი

მოსწავლის ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების მქონე, თავისუფალ პიროვნებად ჩამოყალიბებისათვის საჭირო პირობების შექმნა; მოსწავლის გონებრივი და ფიზიკური უნარ-ჩვევების განვითარება, აუცილებელი ცოდნით უზრუნველყოფა შედეგზე ორიენტირებული სწავლებით; ისეთი გარემოს შექმნა, სადაც მოსწავლე არა მხოლოდ იმახსოვრებს მიწოდებულ ინფორმაციას, არამედ ამ ინფორმაციას მყარ, დინამიურ და ფუნქციურ ცოდნად გარდაქმნის. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება, სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბება, მოსწავლის მიერ კულტურულ ფასეულობათა პატივისცემა, ოჯახის, საზოგადოების, სახელმწიფოსა და გარემოს წინაშე უფლება-მოვალეობების გაცნობიერებაში ხელის შეწყობა.

  • ტელ: (0431) 232132  mail  intelekti55@gmail.com map  ქ. ქუთაისი, ლადო ასათიანის 98